മുസ്‌രീസിലൂടെ – ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒരു യാ‍ത്ര


മുസ്‌രീസിലൂടെ എന്ന എന്റെ യാത്രാവിവരണ പുസ്തകത്തെ അവലോകനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡോ:മനോജ് വെള്ളനാട് എഴുതിയ ലേഖനം പ്രസാധകൻ മാസികയുടെ പുസ്തകം 3 ലക്കം 33ൽ.  ഒരുപാട് നന്ദി ഡോ:മനോജ് വെള്ളനാട്.

11

11a

11b

11c

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>