ഗ്യാപ്പ് ഫില്ലിങ്


22
ന്താ പറയാ ?
(എന്തേലും പറ)

ഇപ്പറഞ്ഞത് പോലെ.
(എപ്പറഞ്ഞത് പോലെ)

ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ.
(ഇത്രേം ശരിക്കല്ലേ പറഞ്ഞത്)

സത്യം പറഞ്ഞാൽ.
(ഇതുവരെ പറഞ്ഞതൊക്കെ നുണയാണോ)

You know ?
(Sorry, I don’t know)

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>