തോണിയം കാട് കയറി കോലാഹല മേട്ടിൽ


2016 ന്റെ തുടക്കത്തിൽ എപ്പോഴോ HAI (Haiking Association of India) സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം തോണിയം കാട്ടിലൂടെ നടത്തിയ ട്രക്കിങ്ങ് ഒരു യാത്രാവിവരണമായി മനോരമ ട്രാവലർ മാഗസിന്റെ ജൂ‍ൺ 2016 പതിപ്പിൽ അച്ചടിച്ച് വന്നത്.

1

2

3

4

5

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>