23 ലെ ഹർത്താൽ കണക്കുകൾ


12
പ്രകാരമാണ് 2023ലെ ഹർത്താലുകൾ.

മൊത്തം ഹർത്താലുകൾ 9 എണ്ണം.

ദേശീയം – 0
കേരളം – 0
പ്രാദേശികം – 9
————————————————
യു. ഡി. എഫ്. – 2
എൽ. ഡി. എഫ് – 0
ബി. ജെ. പി. – 2
കോൺഗ്രസ്സ് – 1
ഇടത്/വലത്/ബി.ജെ.പി. സംയുക്തം – 1
മറ്റുള്ളവർ – 3
————————————————
2017 – 120 ഹർത്താലുകൾ
2018 – 98 ഹർത്താലുകൾ
2019 – 12 ഹർത്താലുകൾ
2020 – 11 ഹർത്താലുകൾ
2021 – 08 ഹർത്താലുകൾ
2022 – 22 ഹർത്താലുകൾ
2023 – 09 ഹർത്താലുകൾ

#SayNoToHarthal
#Say_No_To_Harthal

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>