5 ലക്ഷം നാശം, കേസ് നടത്താൻ 16 ലക്ഷം


12
2015 മാർച്ച് 13ന് നിയമസഭ തല്ലിപ്പൊളിച്ച വകയിൽ ഉണ്ടായ നാശനഷ്ടം 5 ലക്ഷം രൂപ!  ആ 5 ലക്ഷം രൂപ, നാശനഷ്ടം വരുത്തിയവർ അടക്കണമെന്ന് വന്ന വിധിക്കെതിരെ, സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പീൽ പോയ വഹയിൽ ഇതുവരെ ചിലവായത് 16,61,498 രൂപ.  ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, 5 ലക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം തീർക്കാൻ 16 ലക്ഷം പോര എന്ന അവസ്ഥ.

തല്ലിപ്പൊളിച്ചവരും തല്ലിപ്പൊളിക്കാൻ കാരണഭൂതനായ നേതാവിൻ്റെ പാർട്ടിയും പിന്നീട് ഒന്നായി. അപ്പോൾ പോയതാർക്ക് ? പൊതുജനം എന്ന കഴുതക്കൂട്ടത്തിന് തന്നെ.

സംശയം:- ജനത്തിൻ്റെ മുതൽ, ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തവർ തന്നെ നശിപ്പിച്ച്, അതിൻ്റെ കേസ് പറയാൻ ജനത്തിൻ്റെ തന്നെ പണം ചിലവഴിക്കുന്നതിനേയും ജനാധിപത്യം എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലേ ?

വാൽക്കഷണം:- കേസ് നടത്തുന്നത് സർക്കാർ ചിലവിൽ ആണെന്ന് ഇതേ വിവരാവകാശ മറുപടിയുടെ ആദ്യ പേജിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആവശ്യക്കാർക്ക് പൂർണ്ണരൂപത്തിൽ ഇത് തരാൻ തയ്യാർ. വിവരാവകാശം എടുത്തത് ഞാനല്ല. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇല്ലാത്ത എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ്.

13
         നാശനഷ്ടത്തിൻ്റെ വിവരാവകാശം

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>