നാട്ടുകാഴ്‌ച്ച

ജീവനുള്ള വേരുകളുടെ പാലം


12
മേഘാലയയിലെ ‘ജീവനുള്ള വേരുകളുടെ പാല’ത്തിന് രാജ്യം നന്ദി പറയേണ്ടത് നോവെറ്റ് (Nohwet) ഗ്രാമത്തിലെ ഖാസി ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരോടാണ്. അവരാണ് റബ്ബർ മരത്തിൻ്റെ വേരുകൾ പിണച്ചുകെട്ടി നദിക്ക് കുറുകെ ജീവനുള്ള പാലം തീർത്തത്.

പാലത്തിൽ നിൽക്കരുത്, വേരുകൾ ഇളക്കരുത് ഇന്നൊക്കെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സഞ്ചാരികൾ എല്ലാവരും നിന്ന് സമയം ചിലവഴിച്ച് തന്നെയാണ് പാലത്തിലൂടെ കടന്ന് പോകുന്നത്. മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ കാലത്തേക്കാൾ വളന്ന് ശക്തി പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടാകും വേരുകൾ ഇപ്പോൾ.

റബ്ബർ മരത്തിൻ്റെ വേരുകളാണ് പാലമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇലകൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പേരാലിൻ്റെ സാന്നിദ്ധ്യം കൂടെ ഇപ്പോൾ കാണാനാകുന്നുണ്ട്.

മേഘാലയയിലെ അത്ഭുതക്കാഴ്ച്ചകളിലൊന്നാണ് ജീവനുള്ള ഈ പാലം. ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് റിവായ് ഗ്രാമത്തിലുള്ള പാലമാണ്. ഡബിൾ ഡക്കറായി നെയ്തെടുത്ത വേറെയും വേര് പാലമുണ്ട് മേഘാലയയിൽ. അങ്ങോട്ട് പക്ഷേ കാര്യമായ ട്രക്കിങ്ങ് നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ആ പാലം ഞാൻ കാമുകിയുടെ വീട്ടിൽ മറന്ന് വെച്ച കുട എടുക്കാൻ വീണ്ടും പോകുമ്പോൾ സന്ദർശിക്കുന്നതാണ്.

വാൽക്കഷണം:- എത്രയോ പുഴകളും നദികളും കൈത്തോടുകളും ഉള്ള സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടേത്. റബ്ബർ മരത്തിനും ക്ഷാമമില്ല. പേരാൽ വേണമെങ്കിൽ അതും വളരും. ഇപ്പോൾ ശ്രമിച്ചാലും പത്തോ പതിനഞ്ചോ വർഷം കൊണ്ട് ഇതിനേക്കാൾ ചെറിയ ഒരു പാലമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും.