കടല്‍

DSC05497

5 ഇന്‍ 1ടല്‍
കടല്‍ക്കര
കിടങ്ങ്
കോട്ട
ആകാശം